به دو روش از منبع پلی اتیلن تحت فشار در دستگاه اسمز معکوس استفاده می شود. این دوروش به شرح زیر می باشد :
1- ذخیره آب تصفیه شده
2- تامین فشار آب خروجی
آب تصفیه تولید ممبران به شکل تدریجی می باشد. در نتیجه به علت فشار و دبی کم یعنی 8 لیتر در ساعت ، آب تولید شده ، استفاده مستقیم از شیر مصرف امکان پذیر نمی باشد.
بنابراین بایستی آب تصفیه شده اول در یک منبع ذخیره شده و پس از آن از طریق شیر مصرف استفاده گردد. آب برای خروج از منبع ذخیره به فشار نیازمند است. بنابراین برای تامین فشار آب خروجی، منبع ذخیره از نوع تحت فشار می باشد.