1- شرکت سهامی به شرکتی گفته می*شود که سرمایه*ی آن به صورت سهام است
2- وظیفه*ی سهام*داران فقط در حیطه*ی مقدار سهام و مبلغ اسمی آن است.
3- شرکت سهامی زیرمجموعه*ی شرکت*های تجاری و بازرگانی هستند.
1. در این نوع شرکت*ها سرمایه به صورت برابر تقسیم شده است که هر قسمت را سهم می*گویند.
2. در این نوع شرکت*ها هر فرد به اندازه*ی سرمایه*ی خود در برابر بدهی*های شرکت مسئول است.
3. افراد طلبکار نمی*توانند به خود افراد شرکت برای گرفتن بدهی*های بیشتر از سرمایه*ی آن*ها مراجعه کنند.
4. میزان سرمایه*ی شرکت*های سهامی از یک مبلغ ثابت نباید کمتر باشد.
5. حداقل سه عضو برای ایجاد شرکت سهامی لازم است.
6. دو نوع شرکت سهامی وجود دارد، شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص.
7. شرکت سهامی عام شرکتی است که قسمتی از سرمایه* آن بین افراد جامعه به صورت سهام به فروش می*رسد.
8. حداقل سرمایه*ی شرکت*های سهامی عام 500 هزار تومان است.
9. شرکت*های سهامی خاص سهام محدود به افرادی است که شرکت را ایجاد کرده*اند.
10. حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت سهامی خاص 100 هزار تومان است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ثبت شرکت و ثبت برند نوبل مراجعه فرمایید.
تلفن : 02188770580