به بیان ساده: شرکت مختلط سهامی ترکیبی از دو شرکت تضامنی و شرکت سهامی است؛ که بین تعدادی شریک سهامی و تعدادی شریک ضامنی تشکیل می*شود. بر شرکت*های مختلط سهامی سه نوع قانون حکم*فرماست. شرکای سهامی پیرو قوانین شرکت*های سهامی هستند و افرادی که تحت عنوان شریک ضامنی به این جمع پیوسته*اند با توجه به قوانین مربوط به شرکت*های تضامنی فعالیت می*کنند؛ اما در مواردی که تمامی شرکا باهم تعامل دارند پیرو قوانین جدیدی هستند؛ که صرفاً در خصوص این نوع شرکت*ها وضع گردیده است.
شرکای سهامی در این شرکت افرادی هستند که سرمایه آن*ها در شرکت به*صورت سهام درآمده است و هر یک به*اندازه*ی سرمایه*ی خود مسئول قروض شرکت هستند؛ اما شرکای ضامنی، سرمایه*ای به عنوان سهام در شرکت ندارند و مسئول تمامی قروض شرکت هستند. حتی قروضی که ممکن است علاوه بر میزان دارایی شرکت به وجود آید.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ثبت شرکت و ثبت برند نوبل مراجعه فرمایید.
تلفن : 02188770580