1. شرکت تضامنی یک شرکت تجاری و بازرگانی است که با مسئولیت تضامنی و ضمانت شده بین اعضای شرکت تشکیل شده است.
2. تضامنی یعنی اگر بدهی*های شرکت بیشتر از سرمایه*ی شرکت باشد هر یک از اعضا وظیفه دارد تمام بدهی*ها را پرداخت کنید و اگر قرار بین اعضای شرکت برخلاف این باشد از درجه*ی اعتبار خارج است و طبق قانون فرد باید بدهی کامل را پرداخت کند.
3. در این شرکت*ها سود به اندازه*ی درصد سهام و مشارکت هر فرد از شرکت تقسیم می*شود.
4. در شرکت*های تضامنی امکان انتقال یا فروش سهم در صورتی است که همه*ی اعضا رضایت داشته باشند و در غیر این صورت نمی*توان سهم را فروخت یا انتقال داد.
5. شرکت های تضامنیدر هر کشوری بر اساس قانون آن کشور شخصیت حقیقی یا حقوقی دارد.
6. در ایران این شرکت*ها دارای شخصیت حقوقی هستند.
7. برای ثبت این نوع شرکت*ها تقاضانامه، اساسنامه شرکت (داشتن اساسنامه برای شرکت*های تضامنی الزامی نیست)، شرکت*نامه، کپی شناسنامه شرکا، گرفتن مجوز در صورت لزوم نیاز است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ثبت شرکت و ثبت برند نوبل مراجعه فرمایید.
تلفن : 02188770580