فرایند تبادل بازخورد یکی از رکن های اصلی در کسب و کار است که اکثر صاحبان و رهبران کسب و کار ها از آن استفاده نمیکنند . درحالی*که همه*ی تئوری*های کسب*وکار «بازخورد» را یک موهبت می*دانند، ولی واقعیت این است که اغلب مردم این*طور فکر نمی*کنند. در ادامه همراه با اخبار تکنولوژی و اخبار فناوری باشید . بیشتر مردم از بازخورد گرفتن اجتناب می*کنند و حتی علاقه*ای ندارند که نظر دیگران را در مورد کیفیت کارشان جویا شوند.به همین دلیل رهبران کسب*وکار باید با کارمندانشان تعاملات سازنده و مثبتی داشته باشند. بازخورد دادن بخش مهمی از شغل یک رهبر است که می*تواند حتی دردسرآفرین باشد.ادامه را در ای تی زیرون بخوانید